19 listopada 2016

Publikacje

1. Jan Barański Kontrola finansowo-księgowa według ustawy o rachunkowości a rozwiązania przyjęte w innych aktach prawnych X Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Zawodowa zatytułowana: „20 lat ustawy o rachunkowości. Kierunki zmian i ich wpływ na sprawozdawczość i rewizję finansową”. Poznań, 28.10.2014

2. Krzysztof Filipowski Zasada wiernego i rzetelnego obrazu na przykładzie zmian ustawy o rachunkowości w latach 1994-2014 w kontekście inwestycji

3. Filip Garbacz, Anna Puszcz Ewolucja sprawozdań finansowych w Polsce od 1990 do 2014 ze szczególnym uwzględnieniem zmian w bilansie

4. Bartosz Pachciarek Rachunkowość ekologiczna w przedsiębiorstwach

5. Magdalena Piątkowska Metody wyceny środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych i ich wpływ na sytuacj majątkową przedsiębiorstwa

6. Jan Barański Wpływ polityki zrównoważonego rozwoju na postrzeganie przedsiębiorstwa przez otoczenie biznesowe Ogólnopolska Konferencja naukowa – Ubezpieczenia i finanse – nowe perspektywy Toruń, 12-13.12.2014

7. Maciej Bogacz Wpływ nowelizacji ustawy o rachunkowości na krajową sprawozdawczość finansową

8. Krzysztof Filipowski Ryzyko badania sprawozdania finansowego jako nieodłączny element czynności rewizji finansowej

9. Filip Garbacz, Anna Puszcz Fundusze hedge jako alternatywny sposób inwestowania na rynku kapitałowym

10. Magdalena Piątkowska Sprawozdawczość finansowa jako miejsce ujawnień informacji o ryzyku

11. Marcin Doliwka Problematyka planowania przychodów przedsiębiirstw produkcyjnych działających w nowoczesnym kanale dystrybucji IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Narzędzia Analityczne w Naukach Ekonomicznych” Kraków, 07-08.05.2015

12. Iza Fabisiak Ocena przydatności metody ustalania wartości spółki DCF na wybranym przykładzie

13. Jan Barański Wartość poznawcza modeli prognozowania upadłości w procesie badania sprawozdań finansowych

14. Agnieszka Biegała Skuteczne planowanie podatkowe kluczem do sukcesu polskich przedsiębiorstw

15. Maksymilian Cemel Deregulacja zawodu ksiegowego – analiza porownawcza z uwzglednieniem kontekstu historycznego V Ogólnopolska Studencka Konferencja „Rachunkowość warta Poznania” Czego jeszcze nie wiemy o rachunkowości, czyli o różnych miejscach i formach jej występowania Poznań, 13-15.05.2015

16. Marcin Doliwka, Iza Fabisiak Wartość firmy w rachunkowości

17. Krzysztof Filipowski Ryzyka wynikające z nienależytego wypełnienia wymogów prawnych w świetle przeprowadzanej deregulacji zawodów finansowych

18. Filip Garbacz, Anna Puszcz Sprawozdawczość jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej na przykładzie stowarzyszeń w obliczu wprowadzenia do ustawy o rachunkowości jednostek mikro

19. Jan Barański Ewolucja audytu wewnętrznego i kierunki rozwoju w sektorach prywatnym i publicznym Debiuty ekonomiczne Poznań, 06.2015

20. Jan Barański Rola komitetów audytu w zapewnieniu wiarygodności sprawozdań finansowych jednostek X Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Zawodowa KIBR oraz Katedry Rachunkowości Poznań, 04.11.2015

21. Maciej Bogacz, Marcin Doliwka Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu jako wyzwanie dla współczesnej teorii i praktyki rachunkowości VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa SIGMA MARATON „Ewolucja rachunkowości w teorii i praktyce gospodarczej” Łódź, 2-4.12.2015

22. Filip Garbacz, Anna Puszcz Uprawnienia do emisji CO2 jako element sprawozdania finansowego spółek z sektora energetycznego

23. Dagmara Pawełkiewicz, Magdalena Piątkowska Kreatywna rachunkowość w sprawozdawczości finansowej spółek giełdowych

24. Karolina Wołujewicz, Natalia Woźniak Wpływ deregulacji i postępu technologicznego na ewolucję zawodu księgowego

25. Maciej Bogacz, Marcin Doliwka Obligacje śmierci jako współczesny instrument finansowy Ogólnopolska Konferencja naukowa – Ubezpieczenia i finanse – nowe perspektywy Poznań, 11-12.12.2015

26. Dariusz Długołęcki Rola zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie

27. Filip Garbacz, Anna Puszcz Koszty dynamicznego rozwoju Konkurs na najlepsze opracowania dylematów etycznych z dziedziny rachunkowości, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Warszawa, 2015

28. Jan Barański Działalność audytu wewnętrznego i komitetu audytu w banku Zeszyty naukowe – dr hab. K. Marchewka-Bartkowiak Poznań, 17.12.2015

29. Maciej Bogacz Współczesne funkcje rachunkowości

30. Dariusz Długołęcki, Szymon Dobrowolski Ryzyko nadużyć w kontekście organizowania i funkcjonowania kontroli wewnętrznej VII Ogólnopolskie Dni Rachunkowości – Ryzyko nadużyć w rachunkowości i finansach Katowice, 6-8.04.2016

31. Iza Fabisiak, Michał Michnik Wykroczenia pracownicze jako jeden z obszarów nadużyć w przedsiębiorstwie

32. Krzysztof Knopp, Maksymilian Cemel Corporate governance w systemie bankowym w świetle nowelizacji ustawy prawo bankowe a whistleblowing oraz ujawnienia

33. Maksymilian Cemel Unia rynkow kapitalowych – bufor bezpieczenstwa dla gospodarki Europy V Jubileuszowa Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa z cyklu „Współczesne Finanse i Rachunkowość. Problemy gospodarcze w oczach młodego pokolenia” Gdańsk, 11-13.05.2016

34. Adriana Gołdyn, Marianna Kuźniak Rachunkowość agresywna i kreatywna a oszustwo i łamanie prawa

35. Marcin Siewodnik Ogólne tendencje w finansowaniu przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007 – 2015 VI Ogólnopolska Studencka Konferencja Rachunkowość Warta Poznania Droga do jednolitej rachunkowości Polska – Europa – Świat Poznań, 18-20.05.2016

36. Wojciech Baranowski, Iza Fabisiak Istota ujawniania informacji niefinansowych we współczesnej sprawozdawczości

37. Karol Bąk, Patryk Dąbrowski Rola inwestycji alternatywnych na przykładzie przedmiotów kolekcjonerskich w ujęciu historycznym

38. Maksymilian Cemel, Khrystyna Klyap Rachunkowość kreatywna a rachunkowość agresywna – studium przypadku w świetle przepisów karnych oraz kodeksu zawodowej etyki rachunkowości.

39. Dariusz Długołęcki, Szymon Dobrowolski MSSF/MSR w kontekście adaptacji koncepcji sprawozdawczości społecznej i środowiskowej

40. Marcin Doliwka, Joanna Sobkowiak Porównanie metodologii wyceny rzeczowych aktywów obrotowych według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości

41. Filip Garbacz, Anna Puszcz Łączenie spółek w świetle regulacji kodeksu spółek handlowych oraz ustawy o rachunkowości

42. Adriana Gołdyn, Marianna Kuźniak Dyrektywa unija o ujawnianiu informacji niefinansowych – szansa czy zagrożenie dla rozwoju przedsiębiorstw

43. Krzysztof Knopp, Marta Szymczak Wycena składników bilansu w świetle polskiego i międzynarodowego ustawodawstwa

44. Wojciech Kościelak, Michał Michnik Standardowe systemy finansowo – księgowe a ich odpowiedniki w bankowości internetowej

45. Dagmara Pawełkiewicz, Magdalena Piątkowska Czy harmonizacja rachunkowości jest konieczna? Wyzwania stojące przed polskim systemem rachunkowości.

46. Iza Fabisiak, Michał Michnik Systemy informatyczne jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwami V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Narzędzia Analityczne w Naukach Ekonomicznych” Kraków, 18-19.05.2016

47. Jan Barański, Patryk Dąbrowski Badanie wartości szacunkowych sprawozdania finansowego jako przykład przeciwdziałania defraudacjom VII Ogólnopolskie Dni Rachunkowości – Ryzyko nadużyć w rachunkowości i finansach Katowice, 2016

48. Patryk Dąbrowski Rola audytu śledczego w wykrywaniu nieprawidłowości sprawozdania finansowego – Rzeszów, 2016

49. Filip Garbacz, Anna Puszcz Uwarunkowania rozwoju systemów finansów islamu Państwo i przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnej gospodarki, Debiuty ekonomicze Poznań, 2016

50. Mateusz Strep Rola państwowych instytucji nadzoru w przeciwdziałaniu nadużyciom sektora finansowego – Katowice, 2016

51. Krzysztof Filipowski Znaczenie analizy finansowej dla funkcjonowania przedsiębiorstwa Energa Elektrociepłownia Kalisz S.A. w latach 2010-2012 Państwo i przedsiębiorstwo wobec wyzwań
globalnej gospodarki, Debiuty ekonomicze Poznań, 2016

52. Magdalena Piątkowska The future of Europe – possible scenarios: how migration crisis can affect on European Union. What would we change in Europe? Essays of the EFC Academy Members –